GlobalizacePojem globalizace = „Srůstání světa“

= sbližování kultur, ekonomik různých národů a států

Globální = souhrnný, týkající se celého světa
- proces přirozený, nevyhnutelný, do jisté míry očekávaný
- z výroku kanadského sociologa Marshalla McLuhana (konec 60.let – USA + Kanada – dovršena telefonizace, auta, TV v každé domácnosti) – hovoří o budoucím světě jako o globální vesničce, kde k sobě budou mít všichni stejně daleko jako k nejbližšímu sousedovi

Podmínky pro rozvoj globalizace

- zavádění nových informačních technologií
- liberalizace mezinárodního obchodu – ochota platit za věci, které „potřebují“ (reklamní akce)
- vytváření jednotných mezinárodních trhů (celní unie, EU)
- přechod od sociálních států k liberálním (stát se nestará o ty, kteří si myslí, že potřebují podporu - každý má možnost)
- vytváření podmínek pro investice mezinárodních společností (ČR – daňové úlevy, prodat podnik – Tamas)

Důsledky globalizace

- reálná moc v rukou mezinárodních společností - soukromý sektor
- hospodářská prosperita e ovlivňována obchody na světových a finančních trzích (obchod směnou)
- státy vytváří co nejlepší podmínky pro přilákání mezinárodního kapitálu (konkurence domácích firem)
- využité laciné pracovní síly snižují příjem občanů - nižší finanční prostředky na sociální stát; růst příjmů vyšší třídy, bohatnutí úzké skupiny lidí
- mění se mezinárodní dělba práce, namáhavější práce – rozvojové země s levnou pracovní sílou, řízení a výzkum
- vyspělé země (přesouvání výroby – například Čína) – plagiátorství (čínské výrobky podobné značkovým za nízkou cenu)
- tzv. časoprostorová komprese zvyšují se pohyb a komunikace v prostoru, díky informačním systémům se svět jakoby zmenšuje
- nerovnoměrný sociální i ekonomický rozvoj, nestejná příležitost jedinců i států zapojit se do globalizace (odstup mezi bohatým a chudým)

Oblasti, ve kterých se globalizace projevuje negativně

POLITIKA BEZPEČNOSTI

- v krizi „vláda pevné ruky.“ Ti, co se dostanou k moci ji nevyužijí k dobru, ale udržování a budování vlastního postavení
- na světě stále více zbraní, čím dál účinnější a přesnější
- možnost k přístupu jaderným zbraním i teroristé – prosazení vlastních cílů

SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ PROBLÉMY

- přelidnění, hustota obyvatel
- nezaměstnanost
- vědecký pokrok
- civilizační choroby
- xenofobie, rasismus
- organizovaný zločin

EKOLOGICKÉ PROBLÉMY

- odpad z průmyslu a domácností (nedostatečná reakce), v průmyslových státech přibývá výrobků, které se použijí jen jednou, nízká recyklace (30%), zvyšuje se konzum. chování společnosti, spalování odpadu, skládky otravují podzemní vody, odvoz do rozvojových zemí
- vymírání rostlinných a živočišných druhů – až 300 druhů denně z asi 10 mil. (potravní řetězce)
- znečištění půdy, pitná voda a zemědělské výrobky znehodnoceny pesticidy umělých hnojiv, jedů ze skládek, kyselý déšť, na rozdíl od vody těžká obnova i eroze (vodní, větrná)
- rozšiřování pouští (ročně se ztrácí 200 000 km2 ) – v ohrožených oblastech 850 mil.lidí ( z důvodu zemědělství)
- znečišťování ovzduší – freony (nepoužívají se, ale jsou ve starých lednicích)
- přední průmyslové státy mají odpovědnost za emisi oxidu dusíku, freony, jedy (Pb, karcinogenní azbest), špatná kvalita vzduchu - 1. milion lidí chronické onemocnění
- narušování ozónové vrstvy, ozónová vrstva (15-20km) – filtruje škodlivé UV záření (vysoké dávky - tlumení fotosyntézy, rakovina kůže)
- skleníkový efekt a změna podnebí – spalováním uhlí a odlesňováním přibývá CO2 a sklen. plyny