Sociologie kulturyDefinice kultury

- typický znak lidské společnosti, mimo společnost neexistuje
- všechny projevy sociálního života; vše, co není vytvořeno přírodou

Znaky kultury:
- není vrozená - kulturní zkušenosti a chování získáváme během života (zdravení, hygienické návyky...)
- je to výsledek působení celé společnosti
- zachovává si návaznost, dědí se z generace na generaci
- je přizpůsobivá
- podléhá neustálému zdokonalování, rozvíjení
- jejím základem je vytváření hodnot, vyjadřuje vztah člověka k okolnímu světu, k přírodě, ke společnosti

Pojmy související s kulturou

endokulturace - přenos kultury z generaci na generaci
enkulturace (M.J.Herkovits) - celoživotní proces osvojování si kulturních tradic, dovedností a jazyka

Dělení kultury

- podle českého sociologa Miloslava Petruska: - podle londýnského profesora Richarda Osborna:

Funkce kultury

Vztahy mezi kulturami

- společnost a kultura se vyznačují pluralitou hodnotových systémů, životních stylů, množstvím sociálních norem
- dominantní kultura je univerzální hlavní kultura, která je rozčleněna na dílčí části, tzv. subkultury
- subkultura charakterizuje určitou skupinu v rámci společnosti, její vyznavači se od dominantní kultury odlišují, ale stále se na ní podílejí
- kontrakultura je opozičně laděný typ subkultury, neuznává hodnoty dominantní kultury

MASOVÁ KULTURA

- kultura přístupná všem bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, rasy...

Typické znaky:

Život na počátku 21. století

- životní způsob ovlivňují četné faktory vnější (společenské poměry, lokálnín poměry, kulturní tradice, hodnotový systém společnosti) a vnitřní (životní rytmus, způsob pohybu, duševní aktivita, životospráva)

Typické znaky současného většinového způsobu života: