Slovníček sociologických pojmůsociologie statická - zkoumá jevy a vztahy fungující v daném okamžiku
sociologie dynamická - zkoumá vývoj a změny ve společnosti
metafyzika - filosofická disciplína, název poprvé použil Aristoteles jako protiklad k přírodním vědám a svým spisům o fyzice; zabývá se věcmi, které jsou za přírodními vědami, překračují možnosti vědy
společenská třída - členství ve třídě je dáno dělbou práce ve společnosti (členové stejné třídy mají stejný způsob obživy)
anomie (Emile Durkheim) - stav společnosti, kdy přestávají platit jasně formulované normy
symbolický interakcionismus (G.H.Mead) - vychází ze smyslu, který lidé přiřazují svému prostředí, soustřeďuje se na jednotlivce, jeho chápání světa a přejímání kultury v jeho prostředí

Sociologické směry

marxismus (Karl Marx) - společnost je postavena na vzájemně soupeřících třídáchspolečenská organizace je založena na vykořisťování dělníků majiteli kapitálu
pozitivismus (Auguste Comte) - požaduje, aby se teorie o společnosti zakládaly na pozorování a experimentech, odmítá hypotézy a staví na faktech
sociální darwinismus (Herbert Spencer) - přirovnává fungování společnosti k organismu - společnost se vyvíjí prostřednictvím přirozeného výběru (selekce), vychází z názoru, že některé společnosti jsou nadřazené a přitozené; tato teorie vede k rasismu

Sociologické teorie

teorie kolektivního vědění (Émile Durkheim) - jednotliví členové společnosti sdílejí stejné názory, hodnoty a zvyky; vymezuje jednotlivci místo ve společnosti
teorie reziduí a derivací (Vilfredo Pareto) - člověk jedná v prvním okamžiku automaticky a teprve zpětně své jednání promýšlí
teorie elit (Vilfredo Pareto) - historie je pohřebištěm elit (lidí usilujících o moc). V okamžiku, kdy se elita dostane k moci, její aktivita klesá a následně je vystřídána další elitou.